ਲਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਨਾ ਸਾੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆ ਨਾ ਹੀ ਉਗੱਣਗੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *